De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 18, september 2013

Beste vrienden, sponsors en belangstellenden,

Vrijwilligers
In de vorige nieuwsbrief kondigde ik aan dat het voor de verwezenlijking van onze doelstellingen noodzakelijk is om nieuwe bouwtechnische vrijwilligers aan te trekken ter ondersteuning van de vrijwilligers Jan en Kitty Snel en Rob Pijl (medewerker Rijnland).
Een oproep in april 2013 daartoe in de pers is een groot succes, want maar liefst acht gepensioneerde personen tonen belangstelling. Vier daarvan zijn op dit moment volop aan het werk, te weten Jan Wubbolts, Siem Hoekstra, Leo van der Hulst en Jan van Vliet.

Werkzaamheden
Vanaf 2011 zijn we bezig om herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren aan de onderdelen van het gemaalcomplex die de provinciale monumentenstatus bezitten, te weten de machinistenwoning, het gemaalgebouw en de drie damsluisjes. De specialistische werkzaamheden ter bestrijding van houtworm in het houtwerk van het gemaal en het bijkleuren van een aantal muurstenen van de machinistenwoning zijn in het najaar van 2011 uitbesteed en met succes uitgevoerd. Over de grootste klus, het herstel van de drie in slechte staat verkerende betonnen dam- of schuifsluisjes achter het gemaal, wordt eind 2010 besloten die in eigen beheer uit te voeren.


         
      
Direct wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden door Jan en Kitty Snel en Rob Peil, in nauw overleg met ondergetekende. Eind 2012 wordt duidelijk dat de klus te groot is. Er zijn meer handen nodig.


Uitbreiding van het aantal medewerkers betekent ook dat er een dagverblijf moet komen en opslagruimte voor gereedschap en materialen.
De helpende hand kwam er, zoals uit de aanhef van deze brief blijkt. Als werkplaats worden twee oude 20ft-containers gekocht die voorlopig zijn neergezet op het asfalt langs het hekwerk binnen onze eigendomsgrens. De bedoeling is op ons terrein een landelijke schuur te bouwen waarin de containers worden opgenomen.
Het eerste werk is het inrichten door de vrijwilligers van deze werkruimte met een werkbank, stellingen voor opslag van gereedschap en materiaal, het aanbrengen van verlichting/stopcontacten etc.

Herstel damsluizen

Daarna werd full speed het herstel van de damsluisjes aangepakt. Inmiddels zijn ze klaar en liggen er weer prachtig bij.
Meteen is daarna een aanvang gemaakt met het vervangen van het houtwerk op het dak van de kleine aanbouw aan het gemaal. Ook die werkzaamheden zijn voltooid.
     

Subsidieaanvraag provincie Noord-Holland
Na het gereedkomen van de werkzaamheden is er de mogelijkheid om 50% subsidie te verkrijgen in de gemaakte kosten bij de provincie Noord-Holland. De kosten bedragen € 15.747,30.
Het grootste gedeelte van dat bedrag, € 12019, ging op aan het begassen van het gemaal. Eerder had het Hoogheemraadschap van Rijnland een voorschot verstrekt waardoor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden toch mogelijk was. De subsidieaanvraag bij de provincie is inmiddels ingediend.

Bestemmingsplan Spaarnwoude
In mei 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen aangekondigd een nieuw bestemmingsplan voor Spaarnwoude te willen opstellen. Zij vroegen daarvoor aan belanghebbenden toekomstige ontwikkelingen in dat gebied aan te geven. Daar heeft onze stichting op gereageerd. Dat heeft als resultaat dat in het gemeentelijk Startdocument Spaarnwoude is aangegeven dat de bouw van een schuur als permanente werkplaats en informatieruimte voor bezoekers wenselijk is en dat daaraan in het bestemmingsplan medewerking zal worden verleend. De vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan wordt in de loop van 2015 verwacht.

Nationale Gemalendag 11 mei en Open Monumentendag 14 september 2013
De belangstelling op beide dagen was helaas zeer gering.
 
           
Kijkt u ook eens op www.velserbroek.gemaal.nl en wordt donateur voor € 12 per jaar.
Zo ja, geef dan uw e-mailadres aan mij door, dat bespaart ons kosten!

 

Met vriendelijke groet,
S. Rolle (secr.)
Middendorpstraat 6
1981 BD Velsen-Zuid
Tel. 0255 521989

E-mail: siebe.rolle@planet.nl                              

 

 

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 14
Nieuwsbrief 15
Nieuwsbrief 16
Nieuwsbrief 17