De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

In het voorjaar van 2000 neemt de dijkgraaf van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer het initiatief om te komen tot de oprichting van een stichting tot behoud van het gemaal Velserbroek. Na een aantal jaren van besprekingen en afwegingen vinden bij notariële akte van 13 januari 2004 de oprichting plaats van de gewenste stichting, alsmede die van een ondersteunende vereniging.
De stichting draagt de naam: “Stichting tot behoud van het waterstaatkundige complex van de voormalige polder de Velserbroek, in het bijzonder het gemaal en de dieselmotor”, verkort “Stichting Gemaal De Velserbroek c.a.”. De vereniging draagt de naam: “Vereniging Vrienden Gemaal De Velserbroek c.a.”.
Krachtens de statuten heeft de stichting ten doel:
“Het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van het waterbeheer in de voormalige Polder de Velserbroek. Het vorenstaande in het bijzonder door het in stand houden van de Velserdijk van de daarin zich bevindende sluisjes, De Hadersluis, de Westlaandersluis, de Oostlaandersluis en de waterkeringssluisjes en van het voormalige poldergemaal en de hierin geplaatste Brons-dieselmotor als bouwkundig en technisch monument”. De stichting zal zich inspannen daarvoor met alle mogelijke middelen belangstelling te wekken en gelden bijeen te brengen voor het restaureren van Hader- en Westlaandersluis en het weer bedrijfsklaar maken van de motor van het gemaal. Die inspanning is ook noodzakelijk voor het toekomstig onderhoud van de in de doelstelling genoemde elementen.


 

Dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer houden meer dan woord en verkopen bij besluit van 26 september 2003 het voormalige poldergemaal inclusief het machinepark, de damsluisjes en de bijbehorende grond onder bepaalde voorwaarden voor het symbolische bedrag ad € 1,= aan de Stichting Gemaal De Velserbroek C.A. Bovendien krijgt de stichting om een goede start te maken een bedrag van € 25.000,= mee. Het waterschap blijft om praktische redenen de eigendom behouden van de machinistenwoning en de Velserdijk met de daarin liggende sluizen.

 


Monumentenstatus
De aanwijzing tot monument van de waterstaatkundige werken in de voormalige polder De Velserbroek is op verschillende overheidsniveaus tot stand gekomen.
De Oostlaandersluis en het machinepark zijn rijksmonumenten.
Het gemaal met waterkeringssluisjes en de machinistenwoning zijn provinciale monumenten.
De Velserdijk, de Hadersluis en de Westlaandersluis zijn gemeentelijke monumenten.