De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

  NIEUWSBRIEF nr 14 aug 2011

Nationale Molen&Gemalendag 14 mei 2011

Op deze mooie dag mochten we 35 bezoekers op het gemaal verwelkomen. Zij werden weer prettig rondgeleid door onze machinist de heer Piet van Huffel en Jan Snel. Dit jaar werd de dag landelijk gescheiden gevierd: de molens apart en de gemalen apart, maar gelukkig wel op dezelfde dag.
Er is nog een poging ondernomen om toch plaatselijk in Velsen op deze dag samen te werken met de korenmolen De Zandhaas en het Spuigemaal IJmuiden. Helaas is dat mislukt door het afhaken van Rijkswaterstaat.

De vacuümpomp

De pomp is terug. Machinist Van Huffel zal met vrijwilligers van Rijnland regelen dat
de pomp wordt geïnstalleerd en aangesloten aan de centrifugaalpomp. Een onderdeel
moet worden bijgemaakt. Desnoods worden daarvoor ook de technische vrijwilligers
van het Zee- en Havenmuseum IJmuiden ingeschakeld, die hun medewerking hebben toegezegd.

Oude zuigermantel

 Het lijkt het bestuur een leuk idee om de oude zuigermantel (uiteindelijke oorzaak van de oprichting van onze stichting) als aandenken ergens neer te zetten op ons gemaalerf.

Herstel Oostlaandersluis

Over het plan is al een eerste contact geweest met de afdeling Bouwzaken van Rijnland.
De bedoeling is de vereiste bouw- en monumentenvergunning in 2012 rond te krijgen, waarna de werkzaamheden in 2013 aangepakt zouden kunnen worden. Bepaalde werkzaamheden zouden eerder door de technische vrijwilligersgroep kunnen worden uitgevoerd. Onder de werkzaamheden valt ook het maken van een kaapstander of windas met een nieuwe afsluitbare schuif . Als voorbereiding op het te zijner tijd terugbrengen van een kaapstander op de Oostlaandersluis, is door de secretaris en drie vrijwilligers (Van Huffel, Jan en Kitty Snel) een kaapstander bekeken bij een Zijper molen nabij Burgervlotbrug.
In september gaat Fred Nielen, onze sponserende timmerman uit Assendelft, er heen voor de maatvoering. Hij zorgt voor het hout en realisering van het timmerwerk dat nog moet worden uitgevoerd aan gemaal en sluisjes. Geweldig!

                       

 
Jan Snel, Siebe Rolle en Piet van Huffel bestuderen de kaapstaander
                                       

Muurreparatie

Door roestende ijzerwerken zijn de muren van het gemaal op verschillende plaatsen gescheurd. Zo ook bij een raam aan de noordkant.
De gescheurde brokstukken zijn door onze technische vrijwilligers stuk voor stuk genummerd en uitgenomen. Het roestende ijzerwerk is verwijderd of roestvrij gemaakt. De uitgenomen steenstukken zijn daarna teruggebracht en vastgelijmd.
                     

 

 

   zo was het                                       zo is het gerestaureerd

 

Ook de tot in de zuidmuur geplaatste steunbalk onder de centrifugaalpomp is door roest aangetast en veroorzaakte daardoor scheuren in de zuidmuur. De balk is zoveel mogelijk roestvrij gemaakt.De balk wordt afgedekt met een kleine gemetselde voorbeer, uitgevoerd door onze sponsor, bouwbedrijf Kees van Schooten

 

Begassing

Met Erfgoed Rijnland is er een gesprek geweest over het begassen van het gemaal, het herstel van de damsluizen en het herstel/bijkleuren van de muurstenen aan de machinistenwoning.
Rijnland is blij met onze beheerstaak over hun eigendommen in de Velserbroek en is
bereid het bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland voor te stellen de werkzaamheden aan de drie onderdelen te financieren.
In ieder geval kan 40% hoogstwaarschijnlijk worden binnengehaald bij de provincie NH.
De secretaris heeft daarover al gesprekken gevoerd met de afdeling monumentenzorg van de provincie. Er moet een aanvraag worden ingediend met een inspectierapport van de Monumentenwacht NH over de drie provinciale monumenten. De inspectie is op 24-2-11 uitgevoerd en ondersteunt de noodzaak tot herstel.
 De kosten voor de inspectie bedragen € 253,50. Ook dit bedrag komt voor de 40%-
vergoeding in aanmerking. De subsidie wordt achteraf verstrekt op vertoon van facturen. Dat betekent dat we zelf zouden moeten voorfinancieren. Totaal    €  14.262,30

Machinistenwoning

In onze zorg en het beheer van de erfgoedeigendommen van Rijnland is nu ook de
machinistenwoning betrokken.
Het bestuur is akkoord gegaan met het plan tot het bijkleuren van de muur- of gevelstenen
van de woning overeenkomstig de offerte van volgens de offerte van Abels, restauratie en decoratie voor de prijs van € 508,80 incl. 6 % BTW, mits de financiën daarvoor van Rijnland beschikbaar komen.    

Onze vrijwilligers en sponsors hierboven genoemd willen wij weer heel hartelijk bedanken!!!!

Kijk ook eens op      www.velserbroek.gemaal.nl en wordt donateur voor € 12 per jaar
En geef uw emailadres door aan velserbroek@planet.nl dat bespaart ons kosten!

Met vriendelijke groet, R. van Gaalen (vz)

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 13