De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 1 maart 2004

Stichting De Velserbroek c.a. en Vereniging Vrienden van de Velserbroek
Voor het behoud van gemaal De Velserbroek is een stichting en een vereniging opgericht. Het Waterschap Groot-Haarlemmermeer heeft voor het symbolische bedrag van € 1 het gemaal overgedragen aan de Stichting Gemaal De Velserbroek c.a. Daarnaast heeft het Waterschap éénmalig € 25000 meegegeven voor onder andere het herstel van de unieke 1-cylinder Bronsmotor welke een Rijksmonument is.

Bestuur
De stichting zowel als de vereniging Vrienden van … telt de volgende bestuursleden:
drs. R. van Gaalen, dijkgraaf
mevr. E.J. van Hoogdalem, burgemeester Haarlemmerliede/Spaarnwoude, oud-gedeputeerde mevr. A.A.E. Goijert, de heer S. Rolle, oud-archivaris gemeente Velsen, de heer F. Zantkuyl, oud-gemeentesecretaris Velsenen de heer ir. T. Kemper, provinciaal ambtenaar.
Uiteraard zijn stichting en vereniging inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Doel Stichting en Vereniging
Krachtens de statuten heeft de stichting ten doel:
“Het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van het waterbeheer in de voormalige Polder de Velserbroek. Het vorenstaande in het bijzonder door het in stand houden van de Velserdijk van de daarin zich bevindende sluisjes, De Hadersluis, de Westlaandersluis, de Oostlaandersluis en de waterkeringssluisjes en van het voormalige poldergemaal en de hierin geplaatste Brons-dieselmotor als bouwkundig en technisch monument”. De stichting zal zich inspannen daarvoor met alle mogelijke middelen belangstelling te wekken en gelden bijeen te brengen voor het restaureren van Hader- en Westlaandersluis en het weer bedrijfsklaar maken van de motor van het gemaal.
In de afgelopen jaren is o.a. het gemaal door het waterschap Groot-Haarlemmermeer in goede staat gebracht en dat wil de stichting zo houden. Met name het opknappen van de motor en het weer laten draaien ~het moet stampen en stinken~ is de wens van het stichtingsbestuur. Daarnaast streeft de stichting het behoud van machinistenwoning alsmede enkele waardevolle monumentale sluisjes in de Velserdijk na.

Monumentenstatus
De Oostlaandersluis en het machinepark zijn rijksmonumenten.
Het gemaal met waterkeringssluisjes en de machinistenwoning zijn provinciale monumenten.
De Velserdijk, de Hadersluis en de Westlaandersluis zijn gemeentelijke monumenten.
Donateurs welkom (al 8 pers !)
De Vereniging Vrienden van Gemaal De Velserbroek stelt zich ten doel gelden en donateurs te werven in de directe omgeving. U kunt al donateur worden voor € 12 per jaar. Opgave via mevr. L. de Bok, postbus 82, 2130 AB Hoofddorp tel 023 5670880

Acties
Op dit moment wordt door een groot aantal vrijwilligers de motor ontmanteld om gereviseerd te worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal er een nieuwe cilinder gegoten moeten worden. Daarvoor is nog al wat geld nodig, vandaar dat we proberen sponsors te krijgen en subsidie aan te vragen.
Wilt u sponsor worden? Dan horen we dat graag en wordt uw naam uiteraard vermeld.

Nationale Molen&Gemalendag
Op 8 mei zal het gemaal De Velserbroek gratis te bezichtigen zijn, hoewel de motor dan wel gedemonteerd zal zijn. De vroegere machinist de heer P. van Huffel zal u daar graag ontvangen tussen 10.00 u en 16.00 u , Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid

Website
Op dit moment wordt de hand gelegd aan een eenvoudige website die te vinden is of via www.gemaal.nl of direct via www.velserbroek.gemaal.nl
Neem over enige tijd eens een kijkje.Hebt u vragen of wilt u de nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Neem dan gerust contact met ons op en zo mogelijk per via ma.debok@quicknet.nl