De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

  NIEUWSBRIEF nr 16 jul 2012

Beste vrienden, vrijwilligers, sponsors en belangstellenden,

De laatste nieuwsbrief dateert alweer van januari 2012 en inmiddels is er weer het nodige gebeurd.
Onderstaand een kort overzicht.

Oostlaandersluis
Als voorbereiding op een toekomstige aanvraag van een omgevingsvergunning voor de
restauratie van de Oostlaandersluis heeft onze technische vrijwilligster Kitty Snel filmpjes gemaakt van het 18de-eeuwse metselwerk aan de onderkant van de sluisduiker. Zij deed dat met een zelf gemaakt, radiografisch bestuurbaar vlotje met schroefaandrijving waarop zij een camera had gemonteerd. Het geheel dreef op lege plasticflessen. Uit de opnamen blijkt dat restauratie van het metselwerk noodzakelijk is.
En passant heeft ze ook onder het gemaal de bouwkundige situatie van de doorgang van
de pompsluis geïnspecteerd. Daaruit blijkt de aantasting van ijzerconstructies en er is
sprake van betonrot. Aan dit euvel moeten we later als apart project en als onderdeel van de Stelling van Amsterdam aandacht besteden.

       
Het vlotje met camera en accu voor        Aangetast metselwerk onderkant Oost-        Aangetast beton- en ijzerwerk onder
verlichting en aandrijving, 2011             laandersluis, 2011                                        het gemaal in het pompkanaal, 2011
 
Westlaandersluis
Van het recreatieplan Fort Noord is het de bedoeling dat het zuidelijke deel van dat plan te bestemmen tot nat vogelgebied in aansluiting op de weilanden van de ijsbaan en het vogelgebied De Gruijters. De zuidgrens van dit stuk plangebied wordt gevormd door de Velserdijk en de daarin gelegen restanten van de Westlaandersluis. Als het realiseren van het recreatiepark groen licht krijgt door het aanvaarden van een bestemmingsplanwijziging, dan heeft Esbi-Bouw, naast de restauratie van het fort ook het voornemen de Westlaandersluis voor zijn rekening te restaureren. Daarbij is afgesproken dat de nog overwoekerde waterkom voor de sluis eveneens zal worden teruggebracht. De werkzaamheden aan de sluis zullen na expertise en onder begeleiding van onze stichting worden uitgevoerd. Rijnland is onder bepaalde voorwaarden met de gang van zaken met betrekking tot dit onderdeel van zijn cultureel erfgoed akkoord.

De zuidgrens van het recreatieparkplan Centraal de sluiskom en de restanten van de Westlaandersluis. Daarachter de naar de Liniedijk lopende lage Velserdijk, 1979 

50 jaar Piet en Lena
Dit jaar vierde onze vrijwillige machinist van het gemaal Piet van Huffel en zijn echtgenote Lena hun vijftigjarig huwelijksfeest. Voor genodigden was er een gezellige receptie in het restaurant Graan voor Visch in het recreatiegebied Spaarnwoude. Zowel als vertegenwoordigers van onze stichting, maar ook om persoonlijke redenen, gaven de voorzitter en de secretaris in gezelschap van hun echtgenotes uiteraard ‘acte de présence’.

  1962              2012

Gemalendag 12 mei 2012
Normaal kunt u op gemalendag kennisnemen van onze restauratievorderingen aan dit culturele erfgoed en genieten van het draaien van de oude Bronsdieselmotor. Dit jaar hebben we gemalendag wat extra luister kunnen geven door klassiek buitenconcert genaamd ‘Halte pompstation, een verrassend poldergeluid’ uitgevoerd door het Duo Leeghwater. Dit kon gebeuren dankzij een subsidie van de gemeente Velsen. De recreatieboerderij Zorgvrij stelde belangeloos stoelen beschikbaar en op dezelfde voorwaarden zorgde Christiaan Steffers uit Driehuis met zijn oldtimers voor het vervoer. Beide antieke auto’s dienden de dag als een prachtig decor.
           
                    Overzicht concert                                                             Het slotnummer speelde het Duo Leeghwater
                                                                                                              op het ritme van de oude Bronsmotor

We mochten in en om ons gemaal uiteindelijk 98 geïnteresseerde personen begroeten. Voor ons gemaal een record.
 
Damsluizen
Uit de voorbereidende werkzaamheden, zoals het vervaardigen van nieuw hekwerk op de sluizen, is door de technische vrijwilligers Jan en Kitty Snel bij nadere beschouwing geconstateerd dat de conditie van het beton van de drie damsluizen slechter is dan gedacht. Het herstel zal daarom duurder uitvallen. We denken dat te kunnen opvangen met een lichte verhoging van de subsidiegelden van Rijnland en de provincie.

 

 

 

 

Links: Begin van het herstel van de damsluis De Dammers, één van de drie damsluizen bij het gemaal, 26 juni 2012.    Midden: De pas gestorte betonblokjes voor de voetsteunen van het nieuwe hekwerk. 
Rechts: Technisch vrijwilliger Jan Snel brengt de bekisting aan van een nieuw voetblokje.

Met de damsluisjes kon het waterpeil in de drie op verschillende niveaus liggende gebiedsdelen van de polder, te weten De Dammers, De Westbroek en De Oostbroek, afzonderlijk geregeld worden. De Dammers lag in het zuiden in de omgeving van het Fort benoorden Spaarndam. De Westbroek had een centrale ligging en De Oostbroek bevond zich in het noordoosten van de polder achter de Velserdijk langs Zijkanaal B.
In 1994 werd het oude gemaal en het unieke systeem van waterpeilbeheersing in de verschillende gebiedsdelen door middel van de damsluisjes buiten gebruik gesteld en vervangen door een nieuw, op afstand te bedienen gemaaltje De Dammers aan de Velserdijk onder Spaarndam.
Wat de restauratie van de sluisjes achter het gemaal betreft, wordt eerst het Dammerssluisje aangepakt, daarna het Westbroeksluisje en tot slot het Oosbroeksluisje, de grootste van de drie.
De twee vrijwilligers zullen worden bijgestaan door het IJmuidense bedrijf Metsel-Tegel-Onderhoudswerk van Kees van Schooten, bijgestaan door zijn zoon Robin, en het Onderhouds- en schildersbedrijf  van Jaap Waterlander eveneens uit IJmuiden. Deze bedrijven hebben zich bereid verklaard het betonwerk tegen kostprijs uit te voeren. We hebben onze dankbaarheid aan hen kenbaar gemaakt.
 
Tot zover het nieuws.

Kijkt u ook eens op www.velserbroek.gemaal.nl en wordt donateur voor € 12 per jaar.
Zo ja, geef dan uw emailadres aan mij door, dat bespaart ons kosten!

Lijst van sponsors die ons met hand en spandiensten ondersteunen:
Metsel-Tegel-Onderhoudswerk K. van Schooten, IJmuiden
Onderhoud- en schildersbedrijf Waterlander, IJmuiden
Bouwbedrijf Fred Nielen B.V., Assendelft
Schildersbedrijf R. van Duijn, Velsen-Noord
Installatie- en Loodgieterbedrijf Weber en Raave, IJmuiden
ZZD Glasbewassing, Santpoort-Noord
Marcel Reimer-M4Media, Driehuis               

Met vriendelijke groet,
S. Rolle (secr.)
Middendorpstraat 6
1981 BD Velsen-Zuid
tel. 0255 521989

e-mail: siebe.rolle@planet.nl

 

 

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 14
Nieuwsbrief 15