De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 3 oktober 2004

Stand van zaken herstel cilinder
Alvorens er een gietmodel gemaakt kon worden, is er eerst een werktekening van de oude cilinder gemaakt bij de firma Blok in Velsen-Noord.
Nadat de nieuwe cilinder gegoten is kon vanaf de tekening de cilinder bewerkt worden. Controle op maatvoering is dan goed mogelijk.
Van deze werktekening en oude cilinder is bij de firma Friedhoff, een modelmakerij te Sassenheim, een gietmodel gemaakt.
De firma Friedhoff heeft een hele lage prijs gevraagd en is in feite een sponsor in natura!!!
Waarvoor onze hartelijke dank.
Het gietmodel is vervaardigd van Polystyreen waarmee 2 tot 5 gietstukken gemaakt kunnen worden. Het model bestaat uit 2 delen met een kern.
Dit model werd naar de Soester gieterij te Soest getransporteerd.


 

Het model werd in vorm met mortel in twee halve bakken gemaakt. Op de foto is dit goed te zien, met daarin de kern. De gietkwaliteit is G G 25
Na uitharden werd het uit de mal gehaald waarna het ontdaan wordt van gietbramen en vormmortel. En als laatste schoon gestraald.

Nu is de cilinder bij de Firma Blok om bewerkt te worden. Op de foto’s is te zien dat deze op een draaibank bewerkt wordt. Ook moet deze nog op een horizontale boor en freesband bewerkt worden.

Monumentenstatus
Het komende jaar zal het bestuur bekijken wat de monumentenstatus betekent.
De Oostlaandersluis en het machinepark zijn rijksmonumenten.
Het gemaal met waterkeringssluisjes en de machinistenwoning zijn provinciale monumenten.
De Velserdijk, de Hadersluis en de Westlaandersluis zijn gemeentelijke monumenten.

Donateurs nog steeds welkom
De Vereniging Vrienden van Gemaal De Velserbroek stelt zich ten doel gelden en donateurs te werven in de directe omgeving. U kunt al donateur worden voor € 12 per jaar. Opgave via mevr. L. de Bok, ma.debok@quicknet.nl.
Er zijn inmiddels 20 donateurs!!!

Nationale Molen&Gemalendag
Volgend jaar op de tweede zaterdag in mei zullen we het gemaal draaiend kunnen laten zien. We zijn dan open van 10.00 u en 16.00 u , Oostbroekerweg 15 , 1981 LR Velsen-Zuid

Plan van Aanpak
Het bestuur is voornemens het komend half jaar een plan van aanpak te maken. Daarin moet over een groot aantal jaren worden aangegeven hoe en wanneer er bv. groot onderhoud moet plaatsvinden.

Het bestuur is blij met de enorme inzet én snelheid waarmee herstel plaatsvindt en hoopt komend jaar het gemaal te kunnen heropenen.
Nogmaals onze sponsors en vrijwilligers door hun inzet maken dit mogelijk, waarvoor het bestuur (ook vrijwilligers!) u hartelijk dank zegt.

Met vriendelijke groet,
drs R. van Gaalen,
Voorz.

 

  Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2