De polder ontstaat

Het gemaal

De Stichting Gemaal Velserbroek c.a.

Informatie

Nieuwsbrieven

Restauratie


Gemaal Velserbroek:
Oostbroekerweg 15
1981 LR Velsen-Zuid
(recreatiegebied Spaarnwoude)

 

Nieuwsbrief 17, januari 2013

Beste vrienden, vrijwilligers, sponsors en belangstellenden,

Namens het bestuur wens ik u een gezond en prachtig Nieuwjaar toe.
Na het verschijnen van de nieuwsbrief in juli vorig jaar is er weer het nodige gebeurd met betrekking tot het gemaalcomplex.
Wat de herstelwerkzaamheden betreft hebben vooral de twee vrijwilligers Jan en Kitty Snel getracht zoveel mogelijk tot stand brengen. Hoewel het de bedoeling was, lukte het hen niet om de werkzaamheden aan de drie damsluizen in 2012 af te ronden. Zij zouden daarom graag zien dat er meerdere handen van vakbekwame mensen bij komen.
De provincie Noord-Holland is in ieder geval bereid de beslissing over een onderhoudssubsidie voor de onderdelen van het gemaalcomplex die een provinciale monumentenstatus bezitten, waartoe dus ook de damsluizen behoren, naar 2013 te verschuiven.
Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Open Monumentendag 8 september 2012
We mochten in en om ons gemaal 66 geïnteresseerde personen begroeten.
 
Onderhoud gemaalgebouw
Naast het herstellen en schilderen van de kozijnen van de toegangsdeur, de reparatie van een hoeksteen en het straatwerk bij die deur, zijn er ook herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de scheuren in de muren rondom het gemaal.
 
           

 

 

 

Een voorbeeld van een dergelijk herstel in de oostelijke muur, 2010

De steunbalk is roestvrij gemaakt, 2012                                      

De grootste klus daarbij was de aanpak van de ijzeren steunbalk van de pomp rustend in de muur aan de zuidkant van het gemaal.
Het roesten van de balk veroorzaakte een grote scheur. Om de roest te verwijderen is de muur ter plekke opengebroken. Op sponsorbasis heeft bouwbedrijf Kees van Schooten om de balk een betonnen kraag aangebracht om nieuwe erosie te voorkomen.
De herstelwerkzaamheden zijn fraai weggewerkt door het metselen van een afdichting in      de vorm van een kleine steunbeer, afgedekt in stijl van het gebouw met geglazuurde               dorpelstenen.

Damsluizen     
De herstelwerkzaamheden aan de damsluizen vorderen gestaag. Van het Dammerssluisje staat het hekwerk, zij het ongeverfd. Het herstel van het betonwerk moet nog gebeuren. Meer ondersteuning door vrijwilligers zou bijzonder welkom zijn. Op dit ogenblik wordt er gewerkt aan het plaatsen van het hekwerk op het Westbroeksluisje.

Het lassen van het hekwerk op het Dammerssluisje, 2012

 Het in verval geraakte beton- en hekwerk  aan en op het Westbroeksluisje, 2010

 

 

 

Om de herstelde sluizen tegen vervuiling door schapen te beschermen zullen afschermnetten worden geplaatst en de sluisovergang met een hekwerkje worden afgesloten.  Het schapen houden is een traditie bij het gemaal en is ook landschappelijk van groot belang.

Bezoek bestuur
Op 14 november 2012 heeft het stichtingsbestuur herstelwerkzaamheden aan het gemaal en de damsluizen in ogenschouw genomen. Voor de vrijwilligers was het een mooie gelegenheid om een en ander toe te lichten,
De bestuursleden waren onder de indruk van het vakkundige werk.

Vrijwilligers gevraagd
Het voorjaar staat voor de deur. Voor het uitvoeren van schilderwerk, metselwerk en reparaties aan het houtwerk zijn wij dringend verlegen om vrijwilligers. Mensen die bereid zijn om ons te helpen bij het in stand houden van ons cultureel erfgoed, te weten het in het Recreatiegebied Spaarnwoude gelegen gemaalcomplex  met damsluizen en de Velserdijk met de daarin gelegen Hadersluis, Oostlaandersluis en Westlaandersluis, kunnen zich bij mij melden.
 
Tot zover.

Kijkt u ook eens op www.velserbroek.gemaal.nl en wordt donateur voor € 12 per jaar.
Zo ja, geef dan uw emailadres aan mij door, dat bespaart ons kosten!

Lijst van sponsors die ons met hand en spandiensten ondersteunen:
Metsel-Tegel-Onderhoudswerk K. van Schooten, IJmuiden
Bouwbedrijf Fred Nielen B.V., Assendelft
Schildersbedrijf R. van Duijn, Velsen-Noord
Installatie- en Loodgieterbedrijf Weber en Raave, IJmuiden
ZZD Glasbewassing, Santpoort-Noord
Marcel Reimer-M4Media, Driehuis               

Met vriendelijke groet,
S. Rolle (secr.)
Middendorpstraat 6
1981 BD Velsen-Zuid
tel. 0255 521989

e-mail: siebe.rolle@planet.nl

 

 
Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 8
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 10
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 13
Nieuwsbrief 14
Nieuwsbrief 15
Nieuwsbrief 16